Simprolit međuspratne i krovne ploče

simprolit međuspratne ploče

Napomena: Klikom na sliku mozete preuzeti katalog u PDF formatu


Tehnički opis SMP međuspratnih ploča


Simprolit međuspratna (SMP) se sastoji od:
Donje SOP (d1) Simprolit jednoslojne ploče zapreminske težine 160 kg/m3, koja se ređa preko proređeno postavljene daščane oplate na podupračima. Standardna debljina je SOP4 (4 cm). Kod međuspratne ploče kao tavanice podzemne garaže u objektu, primenjuje se min. SOP10 ploča (10 cm), koja ima ne samo termoizolaciona već i protivpožarna svojstva (sertifikat El-120, otpornost na dejstvo požara od 120 minuta pri temperaturi do 1180 0C(.
Simprolit rebara zapreminske težine 160 kg/m3, dimenzija: širina Simprolit rebra bs i visina Simprolit rebra hs, kao elemenata ispune, koji se građevinskim lepkom na gradilištu privremeno fiksiraju na donje SOP(d1) ploče sa međurazmakom - kanalom za montažu armature i beoniranje AB rebara, čime se formira trajno ugrađena oplata za sitnorebrastu tavanicu. Širina i visina Simprolit rebara i kanala za AB rebra određuju se statičkim proračunom. Standardne dimenzije su: širina Simprolit rebara je 20,0 cm, visine Simprolit rebara su 18,0 - 32,0 cm. Standardna dužina rebara je 2,4 m, koja se nastavljaju na licu mesta, a lako se običnom testerom režu i dovode u projektovanu dimenziju.
Armirano-betonskih rebara koje se armiraju i betoniraju u svemu prema statičkom proračunu. Uobičajene širine kanala su 9,0 - 12,0 cm.
Armirano-betonske ploče izlivene iznad rebara, koja osim učešća u nosivosti međuspratne ploče, ima i funkciju ostvarenja horizontalne krutosti objekta, potrebne za prenos horizontalnih seizmičkih sila. Debljina ploče se određuje isključivo statičkim proračunom, a standardne debljine AB ploča su obično oko 1/10 raspona. Ploča se armira u svemu prema propisima o gradnji objekata visokogradnje u seizmičkim područjima - min. Ø6/25 u oba pravca.
Klasa betona se određuje statičkim proračunom.
Standardni rasponi su do 12,0 m.